Terms and Conditions

Artikel 1 – Definities

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op elke vorm van elektronisch en ander gebruik van dit systeem. Lees de voorwaarden alstublieft aandachtig voordat u gebruikmaakt van het systeem. Gebruikmaking van het systeem betekent dat u de bepalingen in onze algemene voorwaarden accepteert. Als u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u het systeem niet gebruiken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van elektronisch en ander gebruik van het systeem. Lees deze voorwaarden alstublieft zorgvuldig voordat u gebruikmaakt van het systeem. Gebruikmaking van het systeem betekent dat u de bepalingen in deze voorwaarden accepteert. Als u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u het systeem niet gebruiken.

1.1 A6ment BV (‘A6ment’): de leverancier waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, of een bedrijf dat met de leverancier verbonden is
1.2 Gebruiker: een cliënt die een account heeft aangemaakt en langs die weg toegang heeft tot het systeem en die de applicaties kan gebruiken voor hetgeen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
1.3 Cliënt: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie dan wel waarmee A6MENT een overeenkomst heeft gesloten
1.4 Account: de persoonlijke omgeving binnen het systeem die door A6MENT is gecreëerd voor een gebruiker, nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen als gevolg van diens registratie bij de site; een omgeving die een gebruiker kan betreden na zijn of haar inloggegevens te hebben ingevoerd via de website
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst, welke dan ook, die is afgesloten tussen de gebruiker en A6MENT met betrekking tot de toegang tot het systeem en het gebruik van de bijbehorende applicaties
1.6 Systeem: het portaal, de community dan wel database (met inbegrip van de gegevens in de database) die op afstand toegankelijk zijn via het internetadres https://www.A6MENT.com evenals alle onderliggende webpagina’s die de gebruiker toegang verschaffen tot de bijbehorende applicaties
1.7 Applicaties: de diensten zoals geleverd door A6MENT aan de cliënt door middel van het systeem
1.8 Gegevens: alle gegevens die worden verwerkt binnen het systeem en die via datzelfde systeem beschikbaar zijn
1.9 Inloggegevens: de naam of alias en het wachtwoord die de gebruiker heeft gekozen om toegang te krijgen tot zijn account en daarmee tot het systeem

Artikel 2. Gebruiksrecht

2.1 A6MENT verleent de gebruiker hierbij een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht om gebruik te maken van het systeem. Dit gebruiksrecht is beperkt tot gebruik-op-afstand van het systeem door middel van elektronische toegang via het internet. De gebruiker mag het systeem niet reproduceren, in de openbaarheid brengen, hergebruiken of kopiëren, maar alleen inzetten voor persoonlijke ontwikkeling, personeelsbeleid en/of zoals vastgesteld in voorgeschreven juridische bepalingen.
2.2 A6MENT heeft technische maatregelen genomen om het systeem te beschermen. De gebruiker mag deze technische maatregelen niet terzijdeschuiven dan wel omzeilen.
2.3 De gebruiker mag derden op geen enkele wijze rechten op het systeem (onder)verhuren, leasen, verkopen of schenken, aangezien die rechten beperkt zijn tot u, de gebruiker. De gebruiker mag bovendien geen enkele externe partij toegang, op afstand of anderszins, tot het systeem verschaffen.
2.4 De gebruiker gebruikt het systeem voor eigen rekening en op eigen risico. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen om toegang tot het systeem te verkrijgen is ook voor rekening en risico van de gebruiker. A6MENT kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of langdurige schade, verlies of kosten, met inbegrip van het verlies van gegevens, of voor het niet kunnen gebruiken van het systeem als gevolg van tekortkomingen, defecten dan wel storingen van of aan de voornoemde elektronische communicatiemiddelen.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 De gebruiker garandeert dat de verschafte gegevens juist en compleet zijn. De gebruiker garandeert tevens dat alle aan A6MENT verschafte gegevens, waaronder persoonlijke, mogen worden gebruikt door A6MENT. De gebruiker geeft A6MENT hierbij toestemming om de verschafte persoonsgegevens waar nodig te gebruiken.
3.2 Verlies of diefstal van, dan wel schade aan gegevens, informatie, software, bestanden of andere gegevens van de gebruiker of ter beschikking gesteld aan de gebruiker, zal te allen tijde voor risico van de gebruiker zijn.
3.3 Alle garanties zijn uitgesloten, ook impliciete, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doelen; ook deze worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten. Door het systeem te gebruiken erkent de gebruiker dat uitsluitend hij aansprakelijk is voor enige uit het gebruik voortvloeiende schade.

Artikel 4 – Verplichtingen van de gebruiker

4.1 De gebruiker garandeert een correct en eigenlijk gebruik van het systeem, met inachtneming van deze voorwaarden. De gebruiker mag het systeem niet gebruiken voor handelingen en/of gedrag dat strijdig is met de wet, of indruist tegen de openbare orde of de goede zeden. Handelingen en/ofgedragingen van de gebruiker moeten in overeenstemming zijn met wat in alle opzichten mag worden verwacht van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker.
4.2 De gegevens voor toegang, identificatie, inlog of andere doeleinden, ter beschikking gesteld aan de gebruiker, zijn persoonlijk. De gebruiker dient deze gegevens zorgvuldig te bewaren en niet aan derden te verstrekken. A6MENT kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of eventuele kosten voortvloeiend uit elke vorm van misbruik of diefstal van dergelijke gegevens.

Artikel 5 – Intellectueel en industrieel eigendom

5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het systeem berusten volledig bij A6MENT en worden door A6MENT als eigenaar beschermd. Door de gebruiker toegang tot het systeem te verschaffen, doet A6MENT van geen van zijn vertrouwelijkheidsrechten afstand.
5.2 De gebruiker mag geen enkel handelsmerk of herkenningsteken, verbonden aan het systeem, veranderen, onleesbaar maken of verwijderen. Ook mag de gebruiker geen verwijzingen naar auteursrechten, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten veranderen, onleesbaar maken of verwijderen, met inbegrip van verwijzingen naar de vertrouwelijke aard en vertrouwelijkheid van het systeem, en hij mag het systeem of enig gedeelte daarvan niet wijzigen of kopiëren.

Artikel 8 – Duur van gebruik van het systeem

8.1 A6MENT bepaalt de duur van het gebruiksrecht dat hij de gebruiker verleent.
8.2 A6MENT  kan de gebruiker op enig moment de toegang tot het systeem ontzeggen, zonder hem daarover vooraf te informeren, als de gebruiker zich niet weet te houden aan de verplichtingen die deze algemene voorwaarden behelzen, dan wel onder dwingend recht. A6MENT zal de gebruiker de toegang tot het systeem ontzeggen als de overeenkomst tussen A6MENT en de cliënt om welke reden dan ook wordt ontbonden.

Artikel 7 – Beperkte aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie

7.1 Het systeem wordt ‘as is’ geleverd, ‘inclusief eventuele gebreken’, zonder enige vorm van garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreuk maken op enig recht. A6MENT garandeert niet dat het systeem vrij van gebreken is, of geschikt is voor enig doel in het bijzonder. In geen geval zal de licentiegever verantwoordelijkheid dragen voor verlies of schade als gevolg van installatie of gebruik van het systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige indirecte, punitieve, speciale, incidentele of vervolgschade van welke aard ook, zonder beperking, schade door verlies aan goodwill, werkonderbreking, storingen aan of het disfunctioneren van computers, of enige andere vorm van bedrijfsschade of verlies. Het risico met betrekking tot kwaliteit en presteren van het systeem berust volledig bij u. Indien het systeem gebreken bevat neemt u en niet A6MENT de volledige kosten van elke dienst en/of reparatie op zich.

7.2  Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.
7.3 Mocht de gebruiker een fout of gebrek in het systeem ontdekken, dan moet deze fout of dit gebrek binnen twee (2) weken na ontdekking daarvan schriftelijk worden gemeld bij A6MENT.
7.4 Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt bevonden, zal deze overeenkomst worden geïnterpreteerd in de ruimste zin die redelijk wordt geacht.
7.5 Door registratie en gebruik van het systeem stemt de gebruiker ermee in dat A6MENT in geen enkel geval aansprakelijk zal zijn voor enig bedrag hoger dan het bedrag dat u A6MENT betaalde voor het gebruik van het systeem.

7.6 U kunt binnen 14 dagen na betaling een beroep doen op het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht door een email te sturen naar info@A6MENT.com. Dit geldt alleen voor niet gebruikte credits.

Artikel 6 – Werking van het systeem

6.1 De gebruiker realiseert zich en accepteert dat:
(a) het systeem niet aan alle verwachtingen van de gebruiker zal en kan voldoen;
(b) het systeem niet foutloos is en niet altijd zonder haperingen zal functioneren; en
(c) niet alle gebreken in het systeem zullen worden hersteld.

Artikel 9 – Overige bepalingen

9.1 A6MENT kan deze algemene voorwaarden op enig moment wijzigen. Alle wijzigingen zijn van kracht zodra ze zijn toegepast op het systeem. Als de gebruiker het systeem blijft gebruiken, wordt de gebruiker verondersteld de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Indien de gebruiker de wijzigingen niet accepteert, heeft hij het recht de overeenkomst met A6MENT te beëindingen door A6MENT hiervan op de hoogte te stellen, conform de overeenkomst tussen beide partijen. De gebruiker verplicht zich vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot alle informatie aangaande A6MENT en/of het systeem waarvan hij kennis neemt in het kader van het gebruik van het systeem. De verplichting heeft in elk geval betrekking op technische, financiële, operationele en zakelijke informatie aangaande A6MENT, en op alle overige informatie waarvan de gebruiker weet, of zou moeten weten dat die vertrouwelijk is. De bewijslast met betrekking tot de stelling dat bepaalde informatie aangaande A6MENT niet vertrouwelijk zou zijn, berust bij de gebruiker. De vertrouwelijkheidsclausules zijn te vinden op de website van A6MENT.

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Deze bepalingen zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (cisg, 1980) is niet van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot het gebruik van het systeem en/of deze voorwaarden zullen, tenzij anders bepaald in de wet, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland, met dien verstande dat A6MENT het recht heeft claims tegen de gebruiker in te dienen, al dan niet tegelijkertijd, bij andere gerechtshoven die bevoegd zijn dergelijke claims in behandeling te nemen.
10.2 A6MENT mag deze voorwaarden wijzigen. Dergelijke wijzigingen dienen vooraf te worden gemeld bij de gebruiker. Als de gebruiker de wijzigingen niet accepteert, is hij gerechtigd af te zien van het gebruik van het systeem, en wel binnen tien werkdagen nadat A6MENT de wijzigingen bij de gebruiker heeft gemeld.
10.3 De gebruiker verplicht zich vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot alle informatie aangaande A6MENT en/of het systeem waarvan hij kennis neemt in het kader van het gebruik van het systeem. De verplichting heeft in elk geval betrekking op technische, financiële, operationele en zakelijke informatie aangaande A6MENT, en op alle overige informatie waarvan de gebruiker weet, of zou moeten weten dat die vertrouwelijk is. De bewijslast met betrekking tot de stelling dat bepaalde informatie aangaande A6MENT niet vertrouwelijk zou zijn, berust bij de gebruiker.